Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de vorige les hebben we in groepjes verschillende instrumenten uitgeprobeerd en samen gespeeld. In deze les gaan we in duo’s met instrumenten spelen. De kinderen zitten tegenover elkaar en spelen met z’n tweeën. Ze luisteren naar elkaar en reageren op elkaar.
De kinderen spelen op verschillende slaginstrumenten. Ook zijn er een paar kleine viooltjes van de viool lesjes die gebruikt worden. Aan het eind mogen een paar duo’s voorspelen wat ze hebben bedacht.

Observatie

De kinderen spelen in duo’s op instrumenten. Veel kinderen vinden het nog lastig om op elkaar te letten. Ze kijken veel de klas rond om de andere kinderen te bekijken. Ook zijn ze nog veel bezig met hun eigen instrumentje en luisteren weinig naar elkaar.
Een aantal van de kinderen luistert al wel goed naar elkaar en speelt echt samen. Chicky en Matthijs hebben bedacht dat ze soms van instrument wisselen. Ook maken ze een eind aan hun muziekstukje, door zacht te eindigen. Matthijs benoemt dit: ‘ik speelde steeds iets zachter’.

Reflectie

Het is voor de kinderen lastig om naar elkaar te luisteren en samen te spelen. Een aantal oudere kinderen doen dit al meer dan de jongere kinderen. Ook moeten de kinderen wennen aan de instrumenten en hoe ze hiermee samen kunnen spelen.

17

instrumenten spelen in duo's

dag 07
21 maart 2013
Als duo spelen met instrumenten
Nieuwe geluiden uitproberen
Ines en Chancentely laten horen wat ze hebben gemaakt
Een duo op violen
Chicky en Matthijs hebben een heel mooi muziekstukje gemaakt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.