Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag maken wij kennis met musici van Amsterdam Sinfonietta en hun instrumenten: de viool en de cello. In de vorige sessie introduceerden wij bewegen op muziek en introduceerden de kinderen ons, de stop-dans. Vandaag zullen wij deze activiteit herhalen met ‘live’ muziek.

Observatie

Bij binnenkomst zoeken de kinderen zorgvuldig een plekje in de kring. Wanneer zij zitten wordt het langzaamaan stil…maar ook zingt er iemand mee met de muziek…en lijkt er te worden gedirigeerd door een van de kinderen.
Na de introductie van de instrumenten geeft Matthijs al snel aan, dat er gezongen moet worden. Het lied van het haasje wordt ingezet en vervolgens het 'Goede dag' lied waarin je je naam kan zingen. Opvallend zijn de rijke melodieën die de kinderen gebruiken voor het zingen van hun naam!

Bij het bewegen en de stop-dans blijkt dat de kinderen erg druk zijn met elkaar en de patronen die zij maken in de ruimte. Wij besluiten de vorm te veranderen: een muzikant reageert op de beweging van het kind, terwijl de rest van de klas kijkt. Eerst een voor een, vervolgens drie tegelijkertijd!
Even later valt ons op, dat de kinderen dit spel in een duo zelf gaan uitvoeren! Met niet klinkende muziek maar wel met de beweging.

Reflectie

De kinderen geven helder aan wat zij willen doen. Daar proberen wij zorgvuldig gehoor aan te geven en op in te gaan.
Opvallend is ook het gemak en de natuurlijk reactie van de kinderen om spontaan mee te gaan zingen met de muzikanten!
Bij het luisteren valt op dat sommige kinderen heel aandachtig en verstild met hun ogen dicht zitten. Waar anderen fysiek en in beweging reageren op hetgeen zij horen.
Het plezier dat de kinderen ervaren door samen te dansen/ bewegen is groot. Ook het spel van de muzikant en de beweging roept gelach op!

05

Amsterdam Sinfonietta op bezoek

dag 03
13 februari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.