Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Emma nodigt de kinderen uit om naar een lied te luisteren.

Observatie

Gespannen en nieuwsgierig luisteren de kinderen. Aanvankelijk kijken veel kinderen nog naar Emma en hoe zij zingt Naarmate het lied langer duurt veranderen zij hun houding. Het merendeel van de kinderen gaat op de grond liggen.

03

De kinderen luisteren

dag 02
16 januari 2012
Luisteren
Hoorbare luister aandacht!
Luister rust
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.