Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de tweede groep nemen we meer tijd voor het voorstellen van de instrumenten.

Observatie

Het voorstellen van de instrumenten.
Michiel speelt de naam van zijn instrument op de cello. Koen imiteert het geluid met ‘i-ja’. Dat wordt cel-lo. Dan speelt Els de naam van haar instrument op haar altviool. Koen neemt dat over als dum de dum! Alt- vi-ool. En ook Inki speelt, vi-ool. Hein neemt dat weer over als i-ja! De musici spelen, maken muziek met hun gespeelde namen!

Dan stellen ook wij ons voor met het goedendaglied. Hein draait gedurende het gehele lied rondjes om zijn as. Fien maakt, naarmate het lied vaker wordt gezongen steeds grotere dansbewegingen bij het refrein.

Later, na het vrije spel en de presentaties vraagt Maud aan Emma of zij zullen dansen. Dat resulteert in samen dansen met de hele groep. Stijn kijkt eerst nog naar de musici en danst later mee…

Reflectie

Je zou kunnen zeggen, bij het voorstellen van de instrumenten, dat losse geluiden, geïnterpreteerd als 'i-ja', of 'dum de dum' kunnen leiden tot samenspel.

Luisteren en spelen; doen!
Bewegen en zingen; doen!
Nieuwe muziek maken; doen!

54

twee groepen, groep 2

dag 17
18 juni 2012
Inki op viool, Els op altviool, Michiel op cello
Bij binnenkomst: luisteren
En luisteren
En luisteren
Groepje met Els
Flint op de keyboard
Samen spelen
Groepje met Inki
Overleggen
Eerst de eitjes
Samen met citer
Lisa luistert naar haar viool
Voorstellen, instrumenten en dansen!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.