Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen componeren wekelijks nieuwe muziekstukken. Vastleggen van de muziek: daar waren we ook aan het onderzoeken. Er worden letters, cijfers en abstracte tekeningen gemaakt van het verloop van de muziek. Er zijn echter ook een aantal kinderen die niet tekenen en aangeven hun muziek zich niet meer te herinneren.
Wij laten de muziek van de presentatie van de vorige week terug horen aan de kinderen. Wij maakten een cd met daarop de verzameling composities.
Dan nodigen wij hen uit om muziek te maken; om verder te werken aan hun compositie, die zij dan even kunnen terug luisteren als zij dat nodig vinden.

Observatie

Deze klas, kan zo ongelooflijk geconcentreerd luisteren! Zij gaan lachen wanneer zij hun muziek horen. Zij reageren ook heel stil op wat zij horen. Ook zie je dat de kinderen graag zouden willen bewegen bij de muziekstukken. De benen gaan van de vloer. Er wordt meegeklapt. Na de muziek van Koen, die samen met Kenai had gespeeld, laat Kenai zien hoe het ritme moet worden uitgevoerd. Dat doen we met de hele klas!

Reflectie

In het vrije spel luisteren alleen Veerle en Silke naar de cd. Zij lachen hard bij het goedendaglied. Later luisteren zij samen naar het verhaal van Veerle dat ook is opgenomen. Silke speelt dan mee op de fluit.
De keyboard, die vandaag voor het eerst in de ruimte staat is ook erg interessant. Flint en Kenai spelen daar gedurende het hele vrije spel op.

Alle kinderen maakten iets nieuws. Ze gingen niet verder met hun muziek van vorige week. Zij trekken hun eigen spoor en hebben, zo lijkt, van tevoren al een plan, zoals Hein, die een orkestje wil maken!

49

Luisteren

dag 16
11 juni 2012
Veerle en Silke lachen om het goedendaglied
Kenai verteld dat hij ons het ritme wel kan leren
Luisteren en samenspelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.