Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Silke maakte een lied voor de maan. Emma besloot de woorden en melodie op te schrijven. Vandaag vragen wij Silke om het lied te laten horen aan de klas. Silke vraagt of Emma het wil zingen. Dan zingen we het samen. Vervolgens nodigt Emma Silke in het vrije spel uit om verder te werken aan haar lied.

Observatie

Silke kiest een plekje in de ruimte tussen twee panelen met gepresenteerde foto’s. Zij zegt tegen Emma: kijk dit is een soort deurtje! Samen gaan we naar binnen.

Silke zingt…met elementen uit haar lied en nieuwe stukjes…

Gesprekje tussen Emma en Silke:
Emma: He Silke, jij hebt heel goed de woorden onthouden, hoe komt dat?
Silke: Alleen Lieve maan rondje maan en feestje
Emma: Want je zij ook dat er nog lieve maan bij moest.
Silke: Ja lieve maan moet er nog bij.

Er volgt een kort gesprekje over noteren.

Later gaat zij verder…en breidt haar lied uit met onder andere een feestdag, knuffels, beren en nog veel meer!

Reflectie

Silke geeft aan dat zij de woorden gemakkelijk onthoudt aan de hand van woorden: lieve maan, rondje maan en feestje. Opvallend is dat zij de melodie van het reeds bestaande lied exact zingt, maar ook melodisch en tekstueel uitbreidt.

Hoe onthoudt zij haar melodie?
Is het noteren van een melodie eigenlijk belangrijk?

Daarover is geen verder gesprek geweest, wellicht de volgende keer!

44

Silke

dag 14
4 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.