Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag nodigt Emma de kinderen uit om bij het zingen van hun naam dat met een melodietje te doen.

Observatie

De kinderen zingen uit volle borst mee bij het refrein. Soms lijkt het alsof de bewegingen die zij maken zoveel effect hebben op het lichaam dat zij niet meer zingen.

Bij het zingen van de namen is opvallend dat veel kinderen besluiten te roepen! Daarnaast maken zij bewegingen bij het zingen van hun naam.
Maud maakt vandaag een grapje; zij zegt de naam van Hein in plaats van haar eigen naam. Ook Leo valt op, die zijn naam, fluisterend, als in een vraag, met een zelfde gezichtsexpressie uitdrukt en de reacties aanziet!

Reflectie

Het refrein maakt de kinderen aan het dansen, aan het lachen.
Zij maken bewegingen van Emma met de ukelele, zij springen hoog, draaien rondjes om hun as en geven elkaar de hand en draaien rondjes.

43

De Begroeting

dag 14
4 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.