Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Hein en Lara werken vandaag samen aan een lied.

Observatie

Hein en Lara maken gebruik van verschillende materialen. Eerst lopen zij in een kring door de ruimte en blazen door de witte blaaspijpen, Stijn volgt hen.

Dan kiezen Hein en Lara voor de zilveren cakevormen met lange houten stokjes. Zij tikken en raspen met het hout langs de rand en op het vormpje.


Emma: Wat horen we daar?
Hein: De zee en de spetters…
Emma: En de maan is die te horen?
Jonas: Ik kan hem horen..
Dan denkt Hein nog even na en tikt een ander regelmatiger ritme….
Hein: Dat, doen de krekels…

Reflectie

Het ritme dat Hein op de cakevormpjes tikt, hebben we al eerder gehoord. Toen werd het door hem gekoppeld aan de zeven geitjes.

Lara volgt Hein volledig in zijn bewegingen en keuzes. Zij vertelt niet wat zij maakt.

Opvallend is dat de kinderen heel graag met elkaar meedoen. Flint reageert vrijwel direct op Hein en Lara door zachtjes op zijn pot aarde mee te trommelen en te zingen.

21

Lied voor de zee

dag 09
2 april 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.