Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na een eerste, zeer indrukwekkende sessie-dag op de Montessori school, bezocht ik samen met mijn collega Iris Oltheten, als muziekdocent verbonden aan de Wagemaker, een repetitie van het opleidingsorkest van Amicitia.

Ons bezoek staat in het teken van kennismaking van het orkest en het verkennen van de ruimte waar de kinderen van Jong Geleerd…zich op 3 juli 2012 in samenwerking met musici van Amsterdam Sinfonietta en Amicitia zullen presenteren!

Observatie

In het opleidingsorkest zitten (jonge) kinderen en volwassenen. Het is mooi om te zien en te horen hoe zij samen muziek maken en elkaar waar nodig, helpen bij het spelen. Er wordt hard gerepeteerd.

Mijn collega Iris is hoorniste. Zij speelde tijdens de repetitie mee op de hoorn van dirigent Misha Sporck.

04

Amicitia

dag 02
16 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.