Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Job en River lijken erg bezig met de vorm van de klankstaven, ze proberen dan ook van alles uit.

Reflectie

Hun groepje was behoorlijk luid, ook tijdens het vrij spel. Pas bij het presenteren, als iedereen stil is en ze de ruimte hebben om als groepje alleen te spelen ontdekken ze hoe mooi het kan zijn om heel zacht te spelen.

13

Experimenteren met vorm

dag 05
7 februari 2012
Job en River hebben ieder een klankstaaf
Ze maken een lange rij
Dan leggen ze ze naast elkaar
Job is benieuwd wat eronder zit
Pas bij de groepspresentatie ontdekken ze hoe mooi het kan zijn om heel zachtjes te spelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.