Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het was ontroerend dat Tamy -na enige aarzeling- bij de presentatie een heel lied in zijn eentje zong. Daarna liet Lieve een mooi geluid horen en Angel zong in haar eentje "alice in wonderland" van K3..

Melinde ging ook een liedje zingen en zij deed dat héél zachtjes, maar met heel veel expressie! Het was net alsof het geluid was uitgezet! Ze bleef heel gepassioneerd verder zingen, terwijl andere kinderen gingen klagen dat ze niets konden horen.

11

Een liedje alleen

dag 04
31 januari 2012
Het groepje Tamy, Angel, Lieve, Boaz en Melinde hebben samen geoefend en gaan presenteren
Tamy zingt als eerste én helemaal alleen een lang lied
Tamy zingt "hamelluja!"
Daarna zingen ook Melinde en Angel allebei alleen een liedje
Melinde zingt heel zachtjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.