Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje rondom Damian is met een experiment bezig.
Bjorn is er de hele tijd bij, later sluiten Demi, Yindee en Esmee aan.

Observatie

Damian is heel actief en beweeglijk, er sluiten zich verschillende kinderen bij hem aan. Hij zegt: 'Ik wil stoeimuziek maken. Zo van oe oe aa éé!'
Bij het optreden aan het eind van de les pakt hij verschillende instrumenten en vormt het groepje in hun manier van spelen een band. Ze noemen hun muziek dan rock 'n roll.

Reflectie

Het is opvallend dat Damian (die aanvankelijk veel liever buiten wilde spelen dan zich in het muziek maken te begeven) nu zo'n actieve en muzikale rol speelt. Hij vindt een manier om zijn behoefte aan fysieke activiteiten in muziek om te zetten en noemt het dus 'stoeimuziek'. Andere kinderen sluiten zich soepel aan en ze improviseren met gemak. De vrijheid waarmee kinderen nu de materialen gebruiken om muziek mee te maken is opmerkelijk.

37

Damian, Bjorn, Demi, Yindee en Esmee

dag 19
7 juni 2012
Film van het groepje van Damian (4:07 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.