Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Sem is zoals altijd erg met vioolspelen bezig.
Hij snelt aan het begin van de les naar Petra toe: 'wil ze met hem samen spelen?'

Observatie

Als Sem en Petra gaan samen spelen zegt Sem: 'Hé dat klinkt als cowboy-muziek.' En later: 'Dit is meer treurige muziek.'
Als ze later samen optreden zegt Sem tegen Petra: 'We doen de cowboymuziek en de treurige muziek samen, jij doet de cowboymuziek en dan doe ik het treurige muziekstukje.'

Later gaat Sem verder op de xylofoon en dan zingt en speelt hij tegelijk:
'Muziek is te gek, want ik houd altijd van muziek.'

Reflectie

Het is duidelijk dat Sem van muziek maken geen genoeg kan krijgen. Hij is voortdurend nieuwe experimenten aan het doen en componeert en improviseert op allerlei instrumenten. Hij bedenkt ook gemakkelijk een onderwerp voor zijn composities, zoals bijvoorbeeld in de video te zien is: een treurig liedje over dat er steeds twee jongens bij komen die gaan pesten.
Het is ontroerend hoe hij zich uiteindelijk op de xylofoon uit over wat muziek voor hem betekent.

35

Sem

dag 19
7 juni 2012
Petra en Sem spelen samen viool
Video van Sem (6:42 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.