Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het Speellokaal is een Klank-atelier geworden. Alle kinderen mogen een kijkje nemen en besluiten bij welk hoekje/groepje ze horen.

In het midden is een plek waar de tekening van Melanie hangt, samen met een bord met foto's van de blubber, van het stro op de grond. De schelp van de vorige keer ligt er ook.

Bij dit groepje gaan zitten: Melanie, Jalila, Luna en Lina.

Observatie

De meiden van het blubber-groepje zijn vooral met tekenen bezig: ze vertellen over de blubber op het Ratteneiland en spelen met de materialen op de mat.

Reflectie

Het blubber-thema lokte niet echt uit tot musiceren: de meiden waren veel meer met beeld bezig. Op een gegeven moment hadden Jalila en Melanie wel een dansje gemaakt met belletjes erbij, maar de connectie met blubber was er niet. We vermoeden dat het blubber-groepje zal opgaan in de andere onderwerpen.

26

Klankatelier: Blubber

dag 15
10 mei 2012
Het groepje samen met Eva
Melanie tekent weer blubber
Samen tekenen
Samen tekenen 2
Tekening van Jalila
Tekening van Melanie
Jalila knoopt belletjes om Melanie heen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.