Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het Speellokaal is een Klank-atelier geworden. Alle kinderen mogen een kijkje nemen en besluiten bij welk hoekje/groepje ze horen.

In één hoek zijn foto's van de wolken, de wind en het water. De tekening van Liv (windbloemen) en die van Beaudine (wolken) hangen er ook. Verder zijn er allerlei materialen en instrumenten, en een mp3-speler met windgeluiden en windmuziek.

Colin, Valentijn, Zoë en Beaudine kiezen voor het wind/water/wolkengroepje.

Observatie

Liv luisterde ademloos naar de mp3-speler. Daar was ze heel lang mee bezig.
Beaudine was net als eerder met zachte geluiden bezig, de wind, de wolken...

Colin en Valentijn onderzoeken allerlei nieuwe mogelijkheden met instrumenten: ze stoppen bijvoorbeeld een plastic folievel in het blikje met rijst om andere klanken te krijgen. Zo zijn ze heel lang bezig: ze proberen telkens nieuwe combinaties.

Reflectie

Het wind/wolken/water groepje heeft nog veel mogelijkheden: ze zijn echt aan het onderzoeken, vooral klanken, maar bij sommige kinderen is er ook echt sprake van musiceren.

24

Klankatelier: Wind

dag 15
10 mei 2012
Beaudine zoekt haar plekje om te kijken en te tekenen onder het inspiratiebord
Zij tekent zonnen en instrumenten
Beaudine luistert naar de windmuziek
Het Windgroepje op onderzoek (2:57 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.