Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2A

BS de Stap, Landsmeer

Jong geleerd… is een driejarig muziekproject waarin TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met verschillende partners een geïntegreerde aanpak voor muziekeducatie voor jonge kinderen ontwikkelt. Deze aanpak is geënt op  het competente kind-beeld en uitgangspunten van sociaal constructivistisch leren. Binnen deze werkwijze  brengt TOEVAL GEZOCHT  een verbinding tot stand  tussen muziek thuis, muziek op school en muziek in de gemeenschap.
Het eerste jaar stond in het teken van een onderzoek naar literatuur, methodieken en praktijken in binnen- en buitenland die bouwstenen kunnen vormen voor een werkwijze op school.
In het eerste kwartaal van het tweede jaar ontwikkelt TOEVAL GEZOCHT samen met de muziekdocenten Emma Rekers, Debby Korfmacher en Iris Oltheten de concrete aanpak van het pilotproject op de drie basisscholen.
In januari 2012 start het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer. Dan gaan deze drie muziekdocenten op de scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en wordt de werkwijze op basis van documentatie en reflectie door het team van TOEVAL GEZOCHT en de basisscholen verder ontwikkeld.
Download hier een uitgebreide projectbeschrijving van Jong geleerd....

Een internationale klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft feedback.

Het team van de Stap werkt wekelijk één uur met de kinderen. Zij starten op 17 januari 2012. In het beeldverslag kunt u het proces van de kinderen volgen. Klik hiervoor op de link hieronder.

Beeldverslag

Internationale klankbordgroep Jong geleerd...

prof. dr. Susan Young, Universiteit Exeter
Nancy Evans, musicus en expert muziek jonge kinderen
prof. dr. Bert van Oers, Vrije Universiteit
Melissa Bremmer, Conservatorium van Amsterdam en Masteropleiding cultuuredcatie AHK
Anja van Keulen, Concertgebouw
Maria Wüst, masteropleiding cultuureducatie AHK
Hans van Regenmortel, Musica - impulscentrum voor muziek, België
Sarah Verhulst, Musica - impulscentrum voor muziek, België

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.