Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag krijgen we bezoek van maar liefst twee violisten van Amsterdam Sinfonietta!
Diet Tilanus en Nicoline van Santen spelen als duo in de klas.

Observatie

De kinderen zijn meteen gegrepen door de vioolmuziek. Ze vertellen ook graag wat ze al weten over de viool, bijvoorbeeld dat er paardenhaar op de strijkstok zit. Ze luisteren geboeid naar een stukje uit Peter en de Wolf.
Nicoline heeft ook nog een altviool meegenomen. Wat is het verschil? Ze houdt de altviool naast de viool van Diet. De kinderen zien van alles: de twee violen verschillen van kleur, de ene is ook groter.
Nicoline en Diet laten horen hoe het klinkt als een altviool en een viool samen spelen: je kunt samen dan veel meer noten spelen, want de altviool kan veel lager en de gewone viool kan nog een stuk hoger.
Dan mogen de kinderen meeklappen, wat ze erg leuk vinden. “Gewoon” meeklappen wordt een soort “stopklappen”: Diet en Nicoline stoppen midden in het muziekstuk eventjes met spelen, iedereen moet dan ook stoppen...en weer verder klappen. Aan het eind doen we stopdansen wat ze erg leuk vinden.

Reflectie

Het lijkt een leuke ervaring voor de kinderen weer een viool in de klas te krijgen: de herkenning roept een soort blijdschap op. De kinderen zitten heel geconcentreerd te luisteren en doen ook heel goed mee. Vooral bij het 'stopklappen' en 'stopdansen' zitten ze op het puntje van hun stoel.

25

Twee violen...

dag 15
15 mei 2012
Diet en Nicoline
De kinderen klappen mee.
En zitten op het puntje van hun stoel te luisteren.
Stopdansen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.