Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Isa speelt op de xylofoon. Lizanna gaat erbij zitten met een triangel. Ze spelen samen. Soms zegt Isa dat Lizanna even moet stoppen omdat ze zichzelf niet zo goed kan horen. Dan wordt er weer overlegd en iets afgesproken. Ze maken samen muziek, met duidelijke afspraken.

Reflectie

Het was heel mooi om te zien hoe Isa en Lizanna ieder bezig waren met hun instrument - ze vroegen geen een keer om te ruilen. Tegelijkertijd waren ze ook echt samen aan het muziekmaken. Aan de presentatie ging een uitgebreid overleg vooraf.

12

Isa en Lizanna

dag 04
31 januari 2012
Isa kijkt hoet de xylofoon in elkaar zit.
Lizanna komt erbij met een triangel
Samen spelen
En voorspelen
Isa en Lizanna's muziekstuk
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.