Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze les willen we focussen op het waarnemen van klanken en geluiden, en het horen. Als we allemaal heel stil zijn, wat voor geluiden kun je dan nog horen? Is het anders als je met open of gesloten ogen luistert? Hoe lang klinkt een triangel? En is het anders als de triangel naast je oor is?

Observatie

De kinderen mogen met Debby in de kring komen zitten. Debby gaat mbira spelen, steeds harder en zachter. De kinderen mogen hun ogen dichtdoen en Debby gaat al spelend de kring langs zodat alle kinderen kunnen ervaren hoe het is als de muziek heel dichtbij komt.

Klinkt het anders met ogen open of ogen dicht?
Nikki: “je kon het niet zien.”
Debby: “was dat anders?”
Nikki: “het was zachter”

De kinderen gaan op de grond liggen en luisteren met ogen dicht naar wat je kunt horen in de stilte. Voetstappen, wind, gepraat, plakband, een bel. We gaan meerdere keren luisteren.
Dan speelt Debby een toon op de triangel en laat deze helemaal uitklinken. Als de kinderen niets meer horen mogen ze hun hand in de lucht steken. Dit doen we een paar keer. Dan mogen steeds groepjes kinderen in het midden van de cirkel komen zitten, heel dicht bij de triangel. Weer een toon. De kinderen in het midden kunnen het geluid nog veel langer horen dan de kinderen die verder weg zitten.

Tijdens het “vrij spel” mag elk kind een instrument uitkiezen en de geluiden ervan onderzoeken. Al snel maken sommige kinderen een groepje. Na een tijdje laten de kinderen aan elkaar horen wat ze hebben ontdekt. Sommige kinderen willen ook heel graag iets vertellen.

Aan het einde van de les liggen alle kinderen op de grond met hun ogen dicht. Debby speelt heel zachtjes mbira.

Reflectie

Er heerste een magische sfeer in deze les. De kinderen waren heel aandachtig en genoten van de stilte en het waarnemen van geluiden. Ze merkten hele interessante geluiden op, of details over hoe iets klinkt.

Toen ze allemaal een instrument mochten kiezen om de geluiden te gaan onderzoeken was het leuk om te zien dat sommige kinderen meteen een groepje maakten. Andere kinderen waren heel intensief met een instrument bezig. Sommige kinderen wilden dan ook graag iets vertellen aan het einde van de les.

09

Luisteren naar stilte

dag 04
31 januari 2012
Luisteren naar de wat je kunt horen als het stil is.
Hoe lang klinkt de triangel?
Steek je hand op als je het geluid niet meer hoort.
Een paar kinderen mogen heel dicht bij de triangel komenj
Dan kun je hem veel langer horen.
En zien.
Dan wisselen we zodat idereen aan de beurt komt.
Nikki luistert en kijkt van dichtbij
Klanken van instrumenten verkennen: sommige kinderen maken meteen groepjes
Afsluiting: ontspannen en luisteren.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.