Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vorige week was Dani al heel geconcentreerd met andere kinderen samen aan het muziekmaken.

In de tweede les heeft hij eerst samen met Nikki en Lars gespeeld, maar heeft dan in zijn eentje een geweldig ritme uitgewerkt.

Reflectie

Dani verraste iedereen met een prachtig ritme, dat hij graag in zijn eentje ten gehore bracht.

08

Dani

dag 03
24 januari 2012
Eerst speelt Dani samen met Nikki en Lars
Dan gaat hij alleen aan de slag
En geeft een solo voorstelling
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.