Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bieke en Lizanna gingen kijken of ze met twee klankstaven synchroon konden spelen. Ze hebben een heel mooi en ritmisch stukje gemaakt.

Reflectie

Voor Bieke en Lizanna was het heel belangrijk om echt synchroon te spelen en te bewegen. Ze bleven oefenen tot ze helemaal tegelijkertijd speelden. Het was mooi om te zien hoe zij echt alle zinnen daarop hadden gezet.

07

Synchroon musiceren

dag 03
24 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.