Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De uitvoering in het Dorpshuis komt dichterbij. We gaan verder met ons 'Spokenstuk' en we gaan kijken of we bij 'Belle Mama' nog wat bewegingen of instrumenten kunnen toevoegen!

Observatie

De kinderen bedenken steeds vaker zelf nieuwe dingen, ze zijn heel erg betrokken bij de muziekles en willen iets bijdragen aan het geheel.

Ook het 'zing je naam' is populair: ze vragen er om aan het eind van de les. Iedereen doet mee!

Reflectie

Het gaat heel goed met onze stukken en we zijn al bijna klaar voor de uitvoering op 4 juli.

21

Repeteren...

dag 21
21 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.