Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze les is de voorgenerale repetitie: maandag moet alles klaar zijn om in het dorpshuis de doorloop te hebben.

Observatie

We zingen alle liedjes en oefenen het spokenstuk. We praten over het optreden en hoe het zal zijn met wel 200 ouders in de zaal. De kinderen hebben er van alles over te vertellen.

Reflectie

We zijn er klaar voor!

22

Repeteren, repeteren

dag 22
28 juni 2012
Slaapliedje
Slaap...
Zingen!
Belle Mama
Belle Mama met bewegingen
Ik weet hoe het stuk nog mooier wordt!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.