Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2A

OBS De Wagemaker, Landsmeer

Jong geleerd… is een driejarig muziekproject waarin TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met verschillende partners een geïntegreerde aanpak voor muziekeducatie voor jonge kinderen ontwikkelt. Deze aanpak is geënt op  het competente kind-beeld en uitgangspunten van sociaal constructivistisch leren. Binnen deze werkwijze  brengt TOEVAL GEZOCHT  een verbinding tot stand  tussen muziek thuis, muziek op school en muziek in de gemeenschap.
Het eerste jaar stond in het teken van een onderzoek naar literatuur, methodieken en praktijken in binnen- en buitenland die bouwstenen kunnen vormen voor een werkwijze op school.
In het eerste kwartaal van het tweede jaar ontwikkelt TOEVAL GEZOCHT samen met de muziekdocenten Emma Rekers, Debby Korfmacher en Iris Oltheten de concrete aanpak van het pilotproject op de drie basisscholen.
In januari 2012 start het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer. Dan gaan deze drie muziekdocenten op de scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en wordt de werkwijze op basis van documentatie en reflectie door het team van TOEVAL GEZOCHT en de basisscholen verder ontwikkeld.
Download hier een uitgebreide projectbeschrijving van Jong geleerd....

Een internationale klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft feedback.

Het team van de Wagemaker werkt wekelijk één uur met de kinderen. Zij starten op 19 januari 2012. In het beeldverslag kunt u het proces van de kinderen volgen. Klik hiervoor op de link hieronder.

Beeldverslag

Obs De Stap
Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de school een boeiende omgeving is. Wij willen kinderen uitdagen om – waar mogelijk met elkaar – nog onbekende terreinen te exploreren. Wij willen hun plezier in leren bevorderen en hen een goede basiskennis meegeven. Ook werken we met onze leerlingen aan een goede werkhouding, een positief zelfbeeld en sociaal gedrag. 

Montessorischool
De slogan 'help mij het zelf te doen' vervat de kern van het Montessori onderwijs en de Montessori opvoeding. Het proces van 'groot' worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van de volwassenen in zijn omgeving nodig.

De Wagemakerschool
De Wagemakerschool hecht eraan toegankelijk te zijn voor alle kinderen en gaat uit van de principiële gelijkwaardigheid van mensen. Dit wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn of gelijke behoeften hebben. Op basis van gelijkwaardigheid hebben wij op onze school oog voor de verschillen. Deze zienswijze willen wij overdragen op onze kinderen en ze leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving waarin zij leven en leren.

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.