Verschijnen en verdwijnen

16 juli 2020
Samen met Speelgoedmuseum Op stelten in Oosterhout en drie basisscholen heeft TOEVAL GEZOCHT een museum-atelierproject ontwikkeld als onderdeel van de tentoonstelling 'Van toverlantaarn tot mobieltje'. Een inspirerend voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen museum, basisscholen en TOEVAL GEZOCHT, dat navolging verdient. Mogelijk gemaakt door Erfgoed Brabant en De Cultuur Loper. auteur: Annemieke Huisingh  Download PDF

Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan

HJK

1 oktober 2010
Artikel over onderzoek naar de vraag hoe je muziekonderwijs dat aansluit bij het competente kind kunt vormgeven.  Download PDF

Documenteren: de kunst van het reflecteren

EgosScoop

1 juni 2009
Toeval Gezocht ziet jonge kinderen als kunstenaars en wetenschappers in de dop en maakt dit zichtbaar in de wijze van documenteren.  Download PDF

Boek TOEVAL GEZOCHT

kunst, kunstenaars en jonge kinderen

21 januari 2009
Het boek is geschreven en geredigeerd door Annemieke Huisingh, Rixt Hulshoff Pol en Ellie van den Bomen en is in januari 2009 verschenen bij Uitgeverij Lemniscaat.  Download PDF

Toeval Gezocht

KIP

1 december 2007
Projectleider Annemieke Huisingh laat drie deelnemende kunstenaars aan het woord over hun ervaringen tijdens het project Toeval Gezocht.  Download PDF
Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.