Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - Startnest

Uithoorn

TOEVAL GEZOCHT is een grootschalig project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werken vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars samen met een team gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek wordt op iedere school begeleid door een kunstenaar, een leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces worden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum.

Beeldverslag

't Startnest
Jenaplanschool 't Startnest onderscheidt vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren: gesprek, werk, spel en vieren. Deze vier basisactiviteiten wisselen elkaar af. Een week wordt niet alleen door vakken bepaald, maar ook door het benadrukken van de werkvormen. Elke dag heeft een eigen karakter. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.
We leren niet alleen door met pen en hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn informeren wij elkaar en leren elkaar te begrijpen. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokuren. In de blokuren zijn de kinderen zelfstandig of in groepjes met het werk bezig. Door samen te spelen leren wij rekening met elkaar te houden. Ook maken wij al spelend ervaringen tot iets van onszelf. Door samen te vieren leren wij elkaar wat in ons hoofd en hart leeft. Wat wij elkaar toewensen. Wij brengen gevoelens van blijdschap, verbazing, trots, teleurstelling of verdriet aan elkaar over.

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.