Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Met splitpennetjes wordt geoefend om op die manier te laten zien en ervaren dat je ook op deze manier verbindingen kunt maken.
De kinderen maken van alles aan elkaar, een van de jongens weet er zelfs een hoedje van te maken.
Van de eerder geschilderde werkjes worden nu vormen geknipt en aan elkaar verbonden met de splitpennen.

31

splitpenoefeningen

dag 13
4 oktober 2007
oefenen
kijk ik heb er een hoedje van gemaakt
dit is de mijne
vormen knippen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.