Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Reflectie

Wij, de stagiaires, hebben het inrichten van het atelier helaas niet kunnen bijwonen in verband met onze stagiairedag op dezelfde dag. Het lokaal is voor 28 kinderen erg klein, maar we verwachten dat er in groepjes gewerkt gaat worden, ook buiten het atelier. De computer waarop het documentatiemateriaal wordt verwerkt hebben we vanwege de beperkte ruimte uit het lokaal gehaald en naar een aparte plek verhuisd.

01

Opbouw

dag 01
29 augustus 2007
Daniel Levi
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.