Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Eindresultaten
Wij zijn opnieuw onder de indruk. Er zitten prachtige werken bij. We hebben het idee dat de kinderen nog niet klaar zijn met dit materiaal en met het gegeven dat je iets met iets kunt omwikkelen.

37

Eindresultaten

dag 09
21 september 2007
Werk Daniel:onder het werken zei hij: we hebben toverwol, het loopt door in andere kleuren
Timons werk af
Werk van Chantal en Anna
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.