Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen ontwikkelen concepten en formuleren hypotheses over waar en hoe de beestjes wonen.

Jill: Weet je wat het echte huis is? De aarde!

Jill en Hannah gebruiken vandaag de voor- en de achterkant van het papier om te laten zien dat er een wereld onder en een wereld boven de grond is.

85

De aarde is het echte huis!

dag 12
28 april 2010
De voor- en de achterkant van de tekening van Hannah
De voor- en de achterkant van de tekening van Jill
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.