Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Charlotte: 'Ik heb ook wat ontdekt, ik heb twee spinnetjes in de modder zien lopen en ook een gangetje gevonden ik dacht van een worm. Hij gaat eerst rechtdoor en dan naar onder.'

73

Een gangetje in de modder

dag 10
21 april 2010
In de modder loopt ook een gangetje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.