Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag hebben wij de kinderen vergrootglazen aangeboden.

Een groep meisjes neemt kleine, subtiele blaadjes, bloemetjes, slakjes en grasstengels mee naar het atelier. Hier maken zij hun verzameling in klei.

41

Subtiele composities

dag 05
31 maart 2010
Het werk van Willemijn
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.