Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Liam: ‘Nu heb ik drie huisdieren, een pissebed, een spinnetje en een vis. En het spinnetje krijgt kleine spinnetjes’.

In de tweede fotoserie op de foto links onder is in de linker hoek het spinnetje dat kleine spinnetjes krijgt te zien.

27

Drie huisdieren

dag 04
26 maart 2010
Liam bekijkt zijn tekeningen met de loep
De verschillende beestjes van Liam
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.