Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen hebben op de Gouwe Plek twee padden gevonden. Ze worden mee naar binnen genomen en in de grote glazen vaas met aarde gezet. De kinderen zien de padden maar heel even, zij kruipen al gauw in de aarde weg.

Een aantal kinderen tekent de pad. Hiervoor hebben wij hun pastelkrijtejs aangeboden.

24

Pad

dag 03
24 maart 2010
De kinderen nemen de pad mee naar het atelier
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.