Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

It Wielenfjild

OBS De Wielen, Leeuwarden

De netwerkgroep Fryslan heeft binnen een Cultuurwerkplaats van de NHL Hogeschool het initiatief genomen om twee projecten geinspireerd op de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT op te zetten op de Plataanschool en OBS De Wielen in Leeuwarden.

OBS de Wielen is een school waarin de eerste stappen zijn gezet naar een door Reggio Emilia geïnspireerde benadering. 
In de maanden mei en juni 2012 gaat een team met 27 kinderen van groep 1/ 2 twee ochtenden per week aan de slag met het veld rondom de school. Het is een grasveld met twee grote bomen en een groot hek eromheen. Maar is dat alles? Het team nodigt de kinderen uit om de plek grondig te onderzoeken en zich een beeld te vormen:  Hoe ziet het veld eruit en wat gebeurt er op het veld? Daarna worden de kinderen uitgenodigd te bedenken hoe ze het veld kunnen aanpassen, veranderen of inrichten.

Volg het project via het beeldverslag

OBS de Wielen

Een school waar binnenkort het onderwijs voor jonge kinderen volgens de Reggio Emilia benadering vorm krijgt. Hierdoor ontstaat een stevige basis voor het onderwijs van de 7 t/m 12 jarigen.
Belangrijkste uitgangspunt: HET KIND CENTRAAL!

website van OBS de Wielen

 

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.