Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bij terugkomst in het atelier worden de kinderen uitgenodigd om hun verzameling op een servetje neer te leggen.
Ik merk op dat Nesrinne dit heel zorgvuldig en aandachtig doet.

Vera

04

Nesrinne legt haar verzameling neer

dag 02
4 januari 2011
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.