Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens het verzamelen buiten valt Yasmina op dat in de lucht een witte streep is te zien. Ze vindt het wit met blauw mooi. Ineke oppert dat ze een foto van de lucht zou kunnen maken, zodat Yasmina toch de kleur mee kan nemen. Yasmina maakt een foto van de lucht. Meerdere kinderen komen hierdoor op het idee om foto's te maken van kleuren. Zo maakt Raivano een foto van de oranje schommels.

03

Foto's van kleuren verzamelen

dag 02
4 januari 2011
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.