Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Het atelier van kleur - I

Basisschool Wilgenstam

In maart 2010 startte het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam met het Atelier van kleur op Basisschool de Wilgenstam.
De kinderen van groep 4 gingen 11 weken weken lang op onderzoek naar het wezen van  kleur. Kunstenaar Janneke Evers heeft samen met het team de kinderen begeleid in hun ontdekkingen en experimenten.

De kunstenaar heeft in eerste instantie het atelier wit en leeg gelaten. Aan het begin van de eerste ochtend waren er drie plekken om, met meer of minder licht, kleuren alleen en ten opzichte van elkaar te onderzoeken. Wat is een kleur, wat maakt een kleur een kleur, wat gebeurt er als je kleuren naast en bij elkaar zet, en wat gebeurt er als je er licht door laat schijnen? We hoopten dat de kinderen zich al deze vragen zouden stellen. Ze bleken er nog veel meer te hebben….. Alleen of in groepjes maakten ze hun  eigen wereld van kleur, waarin gebouwd, gespeeld, onderzocht, geëxperimenteerd, gegeten en onderhandeld werd. Na 11 weken waren ze eigenlijk nog niet klaar, want, zoals Samir zei: “Ik kan dingen maken, ik kan dingen verzinnen, wat je niet kan maken, kan daar wel, doe je daar wel, probeer je wel.”

Beeldverslag

Het team
Janneke Evers, kunstenaar
Sandra Nicolic, leerkracht 
Ruth Bos, leerkrachten
Melusina Gunsam-Peijs, stagiaire
Connie Gerritsen en Vera Merx, CBK Educatie

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.