Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Imane mocht vandaag bij de projector aan de slag. Op de licht bak van de projector lagen bekers gevuld met water en ronde stukjes folie. Zij mocht ook zelf haar werk fotograferen. Naarmate ze dingen veranderde aan haar werk maakte ze een foto van.

11

Imane maakt foto's

dag 08
26 april 2010
Imane kijkt, legt, kijkt en maakt foto's
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.