Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Kai: "Ik ben de koning van groen, Michael is de koning van blauw, van de zee. En Sabrina is de koningin van roze, van de roze bloemetjes."
Kai maakte ook een pistool voor zichzelf. Deze kon gebruikt worden door de koning van groen, de koning van natuur.

05

Kai en de koning van groen

dag 04
12 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.