Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Er komt al veel op in de potjes. Elke week bekijken we hoeveel de plantjes gegroeid zijn.
Romy zet een streepje tot waar de zonnebloemen vandaag komen. Ze zijn flink gegroeid.
Elise en Elsa bekijken het kattengras en tellen vandaag 12 sprietjes.

26

Zijn de zonnebloemen en het gras gegroeid?

dag 20
1 april 2009
Romy noteert hoeveel de zonnebloem in een week is gegroeid.
12 sprietjes zijn het nu!
Yannick geeft de planten water.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.