Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het lokaal is steeds aan verandering onderhevig.
De kinderen hebben nu een winkeltje gemaakt.
Er staat een weegschaal en een zelfgemaakte pinautomaat.

17

Winkeltje

dag 14
16 maart 2009
De winkel.
De pinautomaat met een gleuf voor de pasjes en getallen op de toetsen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.