Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Roan, Laurens en Jahanzeb gaan verder met hun sjaal voor de hele klas. Om de beurt houdt één van de drie de plakbandrollen vast, terwijl de andere twee het plakband uitrollen en oprollen om bij de sjaal te voegen. De sjaal wordt nog niet veel langer, wel dikker.

04

Een sjaal voor de hele klas

dag 02
4 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.