Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - III

De Wilgenstam, Rotterdam

Het atelier bevindt zich in een kleuterlokaal (groep 1 / 2) van De Wilgenstam, waar nog veel spullen staan. Deze spullen zijn door het team opnieuw geordend, gegroepeerd, gerangschikt.
Mijn werk heeft vaak de bedoeling aandacht te richten op iets wat ik toevallig tegenkom. Om me heen maar ook binnen in mij. Het om me heen kijken, ontdekken en verwonderen. De schoonheid zien van een momentopname, van natuurlijke vormen, of (de vaak absurditeit) van menselijk gedrag. Ik neem waar en leg vast, aldus kunstenaar Janneke Evers. Zij wil de kinderen het atelier laten ontdekken. Wat zal de kinderen interesseren tijdens hun kennismaking met het atelier? Deze inventarisatie van interesses vormt de basis voor de volgende atelierochtend.

Beeldverslag

De Wilgenstam
Een school waar leerlingen welkom zijn, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
Een school die weet dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn.
Een school waar het kennismaken met en het respecteren van andere culturen en denkbeelden als een wezenlijk deel van de opvoeding worden beschouwd.
Een school waar “niet apart maar samen”een bewuste keuze is.
Een school die beseft dat verscheidenheid om onderwijs op maat vraagt.
www.wilgenstam.nl

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.