Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Diet en Petra van Amsterdam Sinfonietta zijn vandaag op bezoek in de klas.

Zij beginnen de dag met een stukje Bach.
Daarna spelen ze voor elk groepje een improvisatie (die improvisaties staan in de verslagen van de verschillende groepjes).

Ten slotte leren ze ons het lied 'Iedereen die trommelt, is een muzikant'. We gaan dit lied over een maand uitvoeren op de Klankenparade.

Observatie

Een aantal kinderen is vandaag verdrietig. Het is 's ochtends vroeg, een meisje had niet goed geslapen en er was nog meer verdriet. Het meisje dat moest huilen zit heel stil te luisteren naar Bach. In het droevige middendeel begint ze hard te snikken. De muziek zorgde daarvoor...

Verder wordt er door iedereen aandachtig geluisterd naar het stuk.

De improvisaties worden opgenomen door de groepjes, de kinderen zijn blij met deze uitbreiding van hun geluiden-verzameling!

Reflectie

De kinderen genieten van de aanwezigheid van de musici. Het is, na alle weken van muziek maken en concerten luisteren, bijna normaal geworden!

Het lied 'Iedereen die trommelt, is een muzikant' blijven we oefenen.

48

Concert in de klas!

dag 14
16 mei 2013
Concert in de klas
Valentijn luistert ademloos
Video (38 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.