Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het groepje 'Dieren die vriendjes worden, een uil en een slang' zitten: Colin, Lina, Demi, Kaya en Sharon.

Observatie

Het groepje experimenteert en speelt samen. Iedereen pakt tekeningen om naar te kijken en muziek vanaf te spelen.

Tijdens het optreden besluit Colin het helemaal anders aan te pakken, hij laat zijn groepje spelen en vraagt alle kinderen om mee te klappen, daarna te stampen, en daarna te klappen en te stampen tegelijk.

Dan moet Rijk een liedje zingen bij de muziek die zij maken. Het is een dolle boel.

Reflectie

Iris vraagt aan Colin, wat hij had gewild dat Rijk ging zingen. Colin zingt het voor.
Iris legt uit, dat als je wilt dat er een liedje wordt gezongen en de ander kent dat liedje niet, dat je het dan beter zelf kunt zingen!
Het ging over een uil en een slang die vriendjes worden. Het groepje zit erg in de fantasiewereld van Colin. Juf Iet zou graag zien dat de rest van het groepje ook meer aan bod komt.

41

Dieren die vriendjes worden

dag 12
18 april 2013
Colin vertelt in de klas wat zij de vorige keer hadden gedaan: slang en uil
Kaya en Sharon op de xylofoon
Lina
Sharon speelt een tekening
Het groepje kijkt goed naar hun eigen tekeningen
... en maakt daar muziek over
Demi speelt fluit
De rest kijkt
oefenen...
Optreden
Video (3:57 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.