Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Een klank gaat door de kring heen. Je neemt het geluid pas over als je aan de beurt bent, zo ontstaat er een golf door de klas heen.
Dan wijst Iris iemand aan die een nieuw geluid introduceert. Langzaam overspoelt de nieuwe golf de oude.

Twee kinderen mogen luisteren in het midden van de kring!

Observatie

De kinderen begrijpen het wel, maar soms is het moeilijk om te wachten op je beurt.

Kyano en Luca zeggen na afloop, na het met de ogen dicht luisteren, dan ook dat ze niet echt hoorden dat het geluid rond ging.

Hoe langer we speelden, hoe beter het ging. Aan het begin ging Iris nog een rondje mee lopen met het geluid, dat was daarna niet meer nodig.
Enkele kinderen kwamen met nieuwe geluiden om te introduceren, wat opviel is dat ze telkens iets contrasterends kozen.

Reflectie

We kunnen dit vaker proberen en Patricia kan het ook zelf in de klas met de kinderen spelen.

Als het wat vaker is gebeurd, zullen ze waarschijnlijk echt op elkaar wachten en zal het effect van een golf veel sterker hoorbaar zijn.

19

Verander-klank door de kring

dag 06
1 maart 2013
Met je vingers in je handpalm tikken
Kyano en Luca luisteren...
heel ingespannen!
Video van het klankenspel (2:35min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.