Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is de openbare les waar de ouders komen kijken. We zingen en spelen alle geleerde liedjes met drie strijkers. Daarnaast mag iedere kleurgroep een muziekstuk op de instrumenten laten horen.

Observatie

De kinderen zingen en spelen enthousiast mee, en lijken het leuk te vinden dat er ouders bij zijn. Vooral als de kinderen een klankmassage bij papa of mama mogen doen vinden ze het erg leuk.
Ook in de groepjes wordt mooie muziek gemaakt. De kinderen spelen weer hele andere dingen dan in de muzieklessen. Bij verschillende kinderen kun je zien dat ze naar elkaar luisteren en samen spelen, en in een sommige groepjes levert dat mooi samenspel op. Het stuk in de rode groep bijvoorbeeld is heel spannen met een steeds sneller spelende trommel, en ook in roze groep zie je het: Bo zegt bij het begin van het stuk ‘niet zo snel’ tegen Dani, omdat ze een ander idee over de muziek heeft.

Reflectie

Omdat er even tussen de laatste muziekles en de openbare les zit, kunnen de kinderen nog niet zo goed herhalen wat ze eerder gespeeld hebben. Wel laten sommige kinderen zien dat ze dezelfde ideeën over de muziek hebben en echt samen spelen.

43

openbare les

dag 16
14 juni 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.