Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De groene groep was tot op heden een trommelgroep.
We besluiten het instrumentarium iets uit te breiden. Er komen klankstaven bij en schudeitjes.

Observatie

Deze groep heeft, anders dan de andere groepjes, veel minder last van de overige muziek in het lokaal.
Ze onderzoeken de nieuwe instrumenten, doen elkaar na en hebben veel plezier.

Tijdens het optreden is Jim vergeten, dat hij bij dit groepje hoorde. Hij komt er halverwege bij. Storm begeleidt de meisjes van het groepje op zijn trommel. Iedereen speelt ritmisch en soort van in hetzelfde tempo. Dan komt Jim erbij met zijn ei en geeft het geheel nog meer ritmische ondergrond.

Reflectie

Dit groepje zal de trommel als basis houden, maar kan daarbij nog veel dingen toevoegen. Misschien zelfs iets met zang: trommelen en zingen.

34

Groene groep

dag 12
14 mei 2013
Trommelgroepje heeft er instrumenten bijgekregen..
Jim onderzoekt de klankstaven
Video van het optreden (1:47)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.