Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In overleg met de Montessorischool hebben we besloten alleen met groep B van juf Petra verder te gaan in het praktijkonderzoek. De werkwijze op basis van documentatie en reflectie met het hele team is heel intensief en komt soms in het gedrang. Door met één groep verder te gaan, kunnen we het verwerken en interpreteren van het documentatiemateriaal beter uitvoeren en blijven we dichter bij de geformuleerde uitgangspunten. De kleuters van de groepen A en C zullen nog wel een rol spelen in de muzikale happening in het Dorpshuis op dinsdag 3 juli.

09

Einde muziekproject groep C...

dag 09
19 maart 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.